پنجشنبه, 10 خرداد,1403

درباره من

دكتر آويد ميرشكرايي متخصص بيماريهاي كودكان و نوزادن

  • کنترل رشد و تغذيه نوزادان كودكان و شيرخواران
  • بيماريهاي عفوني كودكان
  • فارغ التحصيل پزشكي عمومي در سال ١٣٦٥ از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • متخصص كودكان ١٣٧٣دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  • خدمت در بيمارستان مركزي وزارت نفت تا ١٣٧٤
  • آخرين سمت رياست گروه اطفال بهداري بهداشت تهران صنعت نفت
  • گذراندن دوره مشاهده گري عفوني كودكان در بيمارستان مفيد بخش فوق تخصص عفوني كودكان به مدت ٦ماه١٣٨٣