چهارشنبه, 09 اسفند,1402

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه اردیبهشت 1397)

تکامل عضلات و رفلکس های عصبی منجر به کنترول دفع ادرار و مدفوع در کودکان مثل سایر نشانه های تکاملی در افراد مختلف متفاوت است و به قول معروف هر کودکی در یک زمانی آمادگی برای آن را نشان میدهد برخی از ۱۸ ماهگی و برخی سه تا چهارسالگی و این تاخیر چنلنچه با...