پنجشنبه, 10 خرداد,1403

مقالات

مقالات

(آرشیو ماه مهر 1394)
بيماري يا نشانگان كاواساكي

مقدمه بسياري از شما نام اين بيماري را شنيده ايد،چه بسا در ميان كودكان نزديكان شما يا فرزندان خودتان با اين بيماري روبرو شده ايد و متحير مانده ايد كه اين بيماري چيست ؟جديد است؟علت آن چيست،چه نشانه هايي دارد؟حتما ميخواهيد از خطرات احتمالي آن آگاه شو...